สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "เที่ยวสุดฟินบินท่องโลก" ครั้งที่ 2

ประกาศผลรางวัลจากกิจกรรม "เที่ยวสุดฟินบินท่องโลก" : 

รายชื่อผู้โชคดี รางวัลที่ 1 แพ็กเกจทัวร์ ปราก-เบอร์ลิน 

ชื่อ - สกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1. คุณศุภชาติ ภาศิริ หนองบัวลำภู 081-263-60XX
2. คุณสุปราณี ชิตเจริญ นครราชสีมา 081-592-56XX

 

รายชื่อผู้โชคดี รางวัลที่ 2 Asus Fonepad Tablet 7 นิ้ว

ชื่อ - สกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1. คุณวสันต์ ศรีเตชะ ระยอง 086-338-77XX
2. คุณพีรพัฒน์ เจ็งศรีวงศ์ กรุงเทพฯ 084-326-45XX
3. คุณอุนิษา เลศโตมรสกุล สมุทรปราการ 091-565-41XX
4. คุณสุรศักดิ์  นิมิตรวงศ์สกุล อุดรธานี 085-644-16XX
5. คุณรัตนัยน์  ใจมุ่ง กรุงเทพฯ 081-859-53XX
6. คุณแสนสุข  จันทร์ช่วง กรุงเทพฯ 088-453-89XX
7. คุณสมจิตร  ตาเต็ง กรุงเทพฯ 092-283-96XX
8. คุณภาศกร  สุชาติพิมลธร ชลบุรี 099-548-80XX
9. คุณยุทธนา  อนุมาตย์ นครราชสีมา 084-888-60XX
10. คุณชัยวัฒน์  สุวรรณรติ กรุงเทพฯ 091-565-41XX

 

รายชื่อผู้โชคดี รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล Pay TV Package  

ชื่อ - สกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1. คุณฐิติญา  เหมาะใจ สุรินทร์ 083-776-67XX
2. คุณมาลัย  ทับเจริญ กรุงเทพ 062-495-02XX
3. คุณศรัณพงษ์  พิบาลญาติ กรุงเทพ 086-364-50XX
4. คุณจรินทร์  ภักดีสันติสกุล กรุงเทพ 086-214-27XX
5. คุณประวุฒิ  แขวงเพชร สุราษฎร์ธานี 089-540-49XX
6. คุณนุสรา  หมื่นเดช กรุงเทพ 080-262-82XX
7. คุณปภากร  ทองอำไพ สมุทรปราการ 080-641-52XX
8. คุณพิสิทธิ์  เต๊ะซัน กรุงเทพ 089-507-24XX
9. คุณสนธิชัย  นาครทรรภ กรุงเทพ 081-845-80XX
10. คุณอรปรียา  ฤกษ์ทายี พระนครศรีอยุธยา 086-124-91XX
11. คุณจิติมา  ราชวงษ์ สมุทรปราการ 062-565-25XX
12. คุณจักรพันธ์  ยอดยาจิตร นครราชสีมา 098-095-34XX
13. คุณธราดล  จงวัฒนาเกษม นครราชสีมา 081-963-11XX
14. คุณแพรวพรรณ  ผลโพธิ์ กรุงเทพ 094-985-93XX
15. คุณบังอร  อนันทสุข กรุงเทพ 081-984-13XX
16. คุณพิจิตรา  การะวัล กรุงเทพ 081-702-61XX
17. คุณสุพัด  มั่นพลศรี กรุงเทพ 098-824-29XX
18. คุณพรชัย คงกระจ่าง จันทบุรี 061-563-02XX
19. คุณสุชาติ  ชีวินวิวัฒนชัย กรุงเทพ 081-933-26XX
20. คุณอรุณ  เหมือนตา ปราจีนบุรี 081-756-69XX