สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี GMM Z กรอกปุ๊บ ลุ้นปั๊บ รับ Power Bank

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี GMM Z กรอกปุ๊บ ลุ้นปั๊บ รับ Power Bank

ที่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 คุณกมลฉัตร ใจกล้า 09-2201-xxxx
2 คุณกาญจนา กาฬภักดี 09-4496-xxxx
3 คุณกุญช์ภัสส์ เดชวิจารณ์กิจ 08-1814-xxxx
4 คุณเกริกไกรปัดเสนา 09-5595-xxxx
5 คุณเกศรา แซ่แต้ 00-1624-xxxx
6 คุณคณาวุฒิ ดอนลาดลี 08-6347-xxxx
7 คุณจรุงศักดิ์ ชื่นชม 08-3594-xxxx
8 คุณจิดาภา แสงอินทร์ 09-6859-xxxx
9 คุณชนะภัย จารุรังษี 08-1171-xxxx
10 คุณชนาภัทร วงค์รัตนาศิริ 08-6759-xxxx
11 คุณณัฐวุฒิ สุปันโน 08-9434-xxxx
12 คุณธรรมนูญ เจนนุวัตร 08-6101-xxxx
13 คุณวราภรณ์ กุลตรี 08-1700-xxxx
14 คุณมยุรา สุทธิ 08-4379-xxxx
15 คุณนิตยา สายสินธุ์ 08-9844-xxxx
16 คุณปาริชาติ อ่อนเรียบร้อย 08-0296-xxxx
17 คุณพรธิดา เยี่ยมพายัพ 08-6807-xxxx
18 คุณพัชราพรรณ นรมาตร 08-7995-xxxx
19 คุณพัชราภรณ์ หนูขาว 09-8730-xxxx
20 คุณพิมพ์พร แซ่ลิ้ว 08-9471-xxxx
21 คุณรัชทานต์ จันเสน 09-4797-xxxx
22 คุณวิรัช กิตติธนศรี 09-2285-xxxx
23 คุณวิริยา นิ่มนวล 08-1400-xxxx
24 คุณศุภชัย จรรยา 08-6605-xxxx
25 คุณสมโชค ทองประเสริฐ 09-8159-xxxx
26 คุณสมฤดี ถนอมพลกรัง 08-6102-xxxx
27 คุณสราวุธ สอนใจ 08-1595-xxxx
28 คุณสิริกัญญา ทองแดง 09-0429-xxxx
29 คุณสุทธนา กาญธนะบัตร 08-3918-xxxx
30 คุณสุนันทา ประสพบูชาธรรม 08-7508-xxxx

  • ของรางวัลทั้งหมดจะถูกจัดส่ง ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในแบบสอบถาม
  • จัดส่งของรางวัล ในวันอังคาร ที่ 2 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป