สั่งซื้อคลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี GMM Z กรอกปุ๊ม ลุ้นปั๊บ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี GMM Z กรอกปุ๊ม ลุ้นปั๊บ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
1 คุณกนกวรรณ เฉี้ยงลิบ 062064xxxx
2 คุณเกษม งามอนันตกูล 095164xxxx
3 คุณขวัญกมล พรหมครุฑ 082579xxxx
4 คุณชัชญาน์ นรสิงห์ 094784xxxx
5 คุณชัชวินทร์ รักร่มพฤกษ์์ 086325xxxx
6 คุณนิภาพรรณ ผ่องอ่อน 093575xxxx
7 คุณฐิตาพร โรจนชัยกิจ 095078xxxx
8 คุณณัฏฐนันท์ ขันติชัยขจร 087323xxxx
9 คุณดวงพร จันทราประเสริฐ 089106xxxx
10 คุณทินกร ไพรบึง 097010xxxx
11 คุณนลินี กุญชริรนทร์ 098523xxxx
12 คุณบรรณสรณ์ บัณฑิตก่อปฏิภาณ 087701xxxx
13 คุณประณัย ประทุมมา 090608xxxx
14 คุณประยุทธ ชินภิญโญกุล 081743xxxx
15 คุณปวริศา ไกรจินดา 098276xxxx
16 คุณพัชรพลอย วันศิริสุข 090782xxxx
17 คุณวิมลศิริ สันติกูล 088879xxxx
18 คุณวีรนุช ยิ่งวิริยะประพันธ์ 084652xxxx
19 คุณศิริธร พินิจ 0918866xxxx
20 คุณสิริมาจย์ พวงศรี 086610xxxx
21 คุณสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ 089899xxxx
22 คุณสุดาพร บุญสกุล 087463xxxx
23 คุณสุธาสินี ดลโสภณ 086326xxxx
24 คุณสุภาพ นพตระกูล 086978xxxx
25 คุณอดิศร ส่งเสริม 084675xxxx
26 คุณอภิญญา ทัศญาณุวัฒน์ 087400xxxx
27 คุณอภิรักษ์ แก้วพวง 098050xxxx
28 คุณอัครชัย ขำสุวรรณ 098854xxxx
29 คุณอัญญาราณี บัวขาว 088615xxxx
30 คุณอารีย์ ชูศรี 081824xxxx

ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้เท่านั้น ระยะเวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามเขตพื้นที่