นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “เรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี้  อธิบายวิธีการที่เรา เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าบุคคลธรรมดา, ลูกค้าองค์กร/นิติบุคคล  และ บุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ  พนักงานผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ติดต่ออื่นๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรา เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านในปัจจุบัน หรืออาจมีความสัมพันธ์กับท่านเพื่อธุรกิจในอนาคต หรือเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านทำงานให้ดำเนินการแทน หรือเป็นตัวแทน

เราให้ความสำคัญ เคารพซึ่งสิทธิและยึดมั่นที่จะป้องกันสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะได้อธิบายรายละเอียดของประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน วิธีการที่เรานำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย เรานำข้อมูลไปแบ่งปันให้ใคร ท่านมีสิทธิอะไรบ้างและท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้อย่างไร และเรามีวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร เป็นต้น

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อเป็นประโยชน์แก่การใช้งานของท่านและเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ใช้งานเว็ปไซต์ หรือ เราได้ขอข้อมูลจากท่านด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือ ท่านสมัครใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ท่านสามารถอ้างอิงตามนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมตามนโยบายฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง นโยบายฉบับนี้ใช้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น กรณี ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ผู้ไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย ได้โปรดขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนส่งข้อมูลใดๆมาให้เรา ทั้งนี้ เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล รวมถึงดำเนินการใดๆกับข้อมูลของผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ผู้ไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้น

 1. เราคือใคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด เก็บรวบรวมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

สถานที่ติดต่อ :  บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด  เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

 1. นิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  ประกอบด้วย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง คู่ค้า, Vendor, Supplier, ผู้จัดจำหน่าย, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้ให้บริการ Logistics

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ

2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมลล์  Line ID

3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลบัญชีและหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 1. ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญา

อนึ่ง เราจะไม่เก็บรวบรวม หรือ ขอข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่านไม่ว่ากรณีใดๆ หากเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านพร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้หรือเปิดเผยไว้อย่างชัดแจ้ง เพื่อให้ท่านทราบก่อนที่ท่านจะยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวกับเรา

 

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายๆช่องทางซึ่งรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ Android  และอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ผ่านทาง
 • เว็ปไซต์ gmmz.tv
 • เว็ปไซต์ Market Place nocnoc.com
 • Line Official GMMZ
 • ร้านค้าของเราบน Online Market Place Platform : Lazada, Shopee และ JD
 • จากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านทำธุรกิจกับเรา หรือลงนามในสัญญาหรือกรอกแบบฟอร์ม  เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเรา การติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์ โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือ เมื่อเราไปพบท่าน
 • จากพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านทำงานให้ ดำเนินการแทน หรือเป็นตัวแทน
 • จากบริษัทในกลุ่มและบริษัทย่อยของ GRAMMY หรือบุคคลภายนอก เช่น พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น ๆ ของบริษัท
 • จากบุคคลที่สามซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

 1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้า ตลอดจนตรวจสอบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า ตามที่อยู่จัดส่งที่ท่านกำหนด โดยเราจะใช้หรือเปิดเผย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของท่านให้แก่พันธมิตรของเราที่ให้บริการ Logistics จัดส่งสินค้า
 • เพื่อส่งข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น ข่าวสาร Online Ads กิจกรรมการตลาด ตามที่ท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลข่าวสาร จากเรา
 • ใช้หรือเปิดเผย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร อีเมลล์  เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่านอันเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน หรือ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านการส่งเอกสาร การตอบคำถาม การตอบกลับคำขอหรือการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ
 • ใช้หรือเปิดเผย ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมลล์ ให้บริษัท Media Agency เพื่อการแจ้งข่าวสาร  ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราไว้
 • ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการพิจารณาประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านเพื่อคัดเลือกเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การยืนยันตัวตนของท่านและสถานะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่นๆ หรือการประเมินความเสี่ยงสำหรับท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ จากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน) การออกคำขอเสนอราคา การประกวดราคา/ประมูลงาน (Bidding) การเข้าทำสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การเปิดหน้าบัญชีลูกค้า การพิจารณาวงเงินเครดิต การจัดการฐานลูกค้า การจัดทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างทำของ และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  การประเมินการบริหารงานของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวางแผน การดำเนินการ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์และสิทธิทางสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนาจให้พันธมิตรทางธุรกิจสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การตรวจสอบบัญชี การออกใบเรียกเก็บเงิน และการเก็บเงิน การจัดการให้มีการขนส่งและจัดส่ง (Logistics) การให้บริการสนับสนุน
 • ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจน ดำเนินการจัดการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาได้สำเร็จ เป็นต้น
 • เพื่อปฏิบัติตามนโยบายภายในและกฎหมายที่ใช้บังคับรวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ (เช่น เพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด) และการประสานงานหรือการติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) รวมถึงการสืบสวน การร้องเรียน และ/หรือ การป้องกันอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง
 • เพื่อการจัดการกับข้อพิพาทเช่น การยุติข้อพิพาท การบังคับใช้สัญญา การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการมอบอำนาจ

 

 1. เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลอย่างไร

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เราจะเก็บรวบรวมไว้ใน Cloud Server และ Backup Database ที่มีมาตรการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ (Access Control)
 • เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปพิจารณาตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าว เพื่อเปิดหน้าบัญชี หรือ สร้างบัญชีลูกค้าคู่ค้าในระบบของเราที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบดังกล่าวจะมีการเก็บ LOG RECORD ซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากการใช้งานระบบ เช่น การเข้าถึงโดยใคร เมื่อใด และเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • เราจะสเก็บรวบรวมไว้ใน Cloud Server และ Backup Database ที่มีมาตรการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ (Access Control)
 • เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เอกสารกระดาษต่างๆเราจะเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยในตู้เอกสารโดยมีล็อคกุญแจและผู้มีหน้าที่เท่านั้นที่สามารถถือกุญแจได้ ตลอดจนเอกสารกระดาษดังกล่าวจะถูกนำไปสแกนเพื่อเก็บเป็น PDF File เข้าฐานข้อมูลของเราต่อไป ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นระบบที่จำกัดการเข้าถึง เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเป็นความลับอย่างเข้มงวด และจะไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่เพื่อป้องกัน หรือ ระงับเหตุอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็น โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที่จำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น
  • ผู้ตรวจสอบ กรณีต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
  • ผู้รับจ้างช่วง หรือ ผู้ให้บริการช่วง กรณีมีการช่วงงานตามสัญญา
  • ผู้มอบอำนาจ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญา
  • ประกันภัย กรณีมีการทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญา เช่น All risk Insurance, Cyber Edge Insurance, Comprehensive & Property Damage Insurance, Credit Insurance, Fidelity Insurance เป็นต้น
  • ธนาคาร กรณีมีการชำระเงิน เก็บเงิน หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร เป็นต้น
  • กรมสรรพากร เพื่อชี้แจงเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายภาษีอากร เช่น VAT WHT เป็นต้น
  • หน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้าการพาณิชย์ การขายตรงตลาดแบบตรง กรมศุลกากร เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายศุลากากร สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ศาล กรณีมีคำสั่ง หรือ หมายศาล เป็นต้น

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ เฉพาะเท่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguard) และท่านสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับได้ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานของเรา

 

 1. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด

เรามีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 1. ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีได้รับข้อมูลแบบกระดาษ – เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในรูปแบบกระดาษมาเรียบเรียงในระบบ Database พร้อมกับสแกนเอกสารกระดาษของเราให้อยู่ในรูปไฟล์ PDF ที่แก้ไขไม่ได้แต่สามารถนำกลับมาอ้างอิงได้โดยเนื้อความไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อดำเนินการเรียบเรียงและสแกนเป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบกระดาษในตู้เก็บเอกสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  • กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บรักษาไว้บน Database ของเราทันที ทั้งนี้ Database ของเรามีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthorized access) และ มาตรการปกป้องรักษาที่เพียงพอ (data protection measure) สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้
 2. สถานที่จัดเก็บ : ระบบ Cloud Server และ Backup Database ของเราที่มีการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็น และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

 • กรณีเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจกับเรา – เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมข้อมูลที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรืออัพเดท ไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และจะเก็บรักษาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี หรือ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่เวลาใดจะถึงกำหนดก่อน
 • กรณีเป็นการ Bidding เพื่อรับงาน แต่ไม่ได้งาน หรือ ยังไม่ได้งาน – เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการ Bidding

เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรือเราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยวิธีการ ลบ หรือ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านทีสิทธิในการดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

หากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษา/สอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้  ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

 1. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 1. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

 1. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

ท่านมีสิทธิในการขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีที่เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน

 1. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค ทั้งนี้ เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านตามข้อนี้ ตามที่เราเห็นสมควร

 1. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็นกรณีที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมายตามแต่กรณี

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ รายละเอียดการติดต่อ มีดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวภรภัทร เนียมทอง

[email protected] โทร 02-836-7101

ริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นอกจากนี้ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามไฟล์ด้านล่างนี้

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการทบทวนปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 2564

 1. รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 02-669-9000
 1. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางสาวภรภัทร เนียมทอง
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 02-836-7101

Email:  [email protected]

 1. รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 02-142-1033

Email : [email protected]

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564