ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข (Privacy Policy and Disclaimer)

         บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้จัดทำเว็ปไซต์ “GMMZ.TV” เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็ปไซต์ การเข้าใช้บริการของเว็ปไซต์นี้จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและ เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้นก่อนการเข้าใช้บริการเว็ปไซต์ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีขึ้น และไม่พลาดโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม รวมถึง ข่าวสาร ข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คุณยินยอมให้ บริษัทแซทเทรดดิ้ง จำกัด  เก็บ รวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของคุณ แก่คู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนา วิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯรวมถึงสงข้อความประชาสัมพันธ์และแบบสอบถามถึงคุณได้ ผ่านบริการ SMS, MMS รวมถึงการโฆษณาออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้

        โปรดทราบว่า บริษัทฯจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        ข้อมูลและความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทฯจะดูแลข้อมูลด้วยมาตราการที่เข้มงวดในการรักษา ความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย ตาม  “นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล”  เพื่อให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
• สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์
– ในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด
– หากสมาชิกผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือบริษัทฯอื่นผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
– บริษัทฯ ขอยกเลิกสิทธิประโยชน์ รวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าสมาชิกผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเป็นเท็จ
– ผู้ใช้บริการต้องรักษา Username และ Password ของตัวท่านเองเป็นความลับ โดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้โดยเด็ดขาด

• สิทธิของบริษัทฯ
– บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
– ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
– สินค้าที่จำหน่ายบนเว็ปไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการละเมิดสิทธิ์ ที่ผู้อื่นกระทำ
 
• กฎหมายที่ใช้บังคับ
– ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย


 

เงื่อนไขการสั่งซื้อ:
• สินค้า
– สินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.gmmz.tv ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำหรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมาย การค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต

• ราคา
– หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบน www.gmmz.tv พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งราคาสินค้าสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อสมาชิกผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

• รายละเอียดสินค้า
– บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลของสินค้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่น น้ำหนักสินค้า ขนาด ความจุ สี หรือรายละเอียดอื่น ๆหากพบว่ามีรายละเอียดในเว็บไซต์ที่แตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆเป็นหลัก

• การชำระเงิน
– ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิต หรือ ช่องทางการชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์ ระบบจะตัดบัญชีของท่านในวันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ    หรือหากชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการต้องแจ้งการโอนเงินทางหน้า website, แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ Call Center หรือส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย